Psychotherapie en wettelijke kaders

Over de rechten en plichten van psychotherapeuten en hun cliŽnten vindt u aanvullende informatie bij:

- KiesBeter.nl : deze site geeft informatie over vergoedingen
- Clientenfolder van de LVVP: uitgebreide informatie over uw rechten als cliŽnt.


Tijdens het intake-gesprek ontvangt u een brochure over de gang van zaken bij de hulpverlening.

GGZ-kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz Ė vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van Ďgeneeskundige ggzí, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Corazon Psychotherapie
Naam regiebehandelaar: A.P.D. Wymenga
E-mailadres: info@psychotherapie-corazon.nl
KvK nummer: 1756745
Website: www.psychotherapie-corazon.nl
BIG-registraties: psychotherapeut & gz-psycholoog
Overige kwalificaties: orthopedagoog
Basisopleiding: univ.:orthopedagogiek/postdoctoraal: gz-psycholoog, psychotherapeut
AGB-code praktijk: 94002497
AGB-code persoonlijk: 94002497
2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
PatiŽnten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Angst- en stemmingsklachten, gedragsproblemen, slaap- en eetproblemen,
burnout/overspannenheid, psychotrauma, somatoforme stoornissen, persoonlijkheidsproblemen,
klachten verwant aan ADHD, autisme, impulsbeheersing en andere neuropsychiatrische beelden.
Problemen in relaties of gezin en bij vormen van lichte verslaving. De behandeling van deze klachten
zijn gebaseerd op bewezen effectieve vormen, zoals (cognitieve) gedragstherapie, systeemtherapie
en EMDR.
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Betty Wymenga, praktijkhouder, regiebehandelaar BIG-geregistreerd als psychotherapeut onder nr
49052426416 BIG-geregistreerd als gezondheidszorg-psycholoog onder nr 99051530425
5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Huisartsen gezondheidscentrum Gordelweg, Rotterdam Minou van den Ouweland, psychotherapeut
Rotterdam-Hillegersberg Conny Heijstek, klinisch psycholoog, Amsterdam Mintje Nauta,
psychotherapeut/klinisch psycholoog, Haarlem Sara Huber, klinisch psycholoog/ kinderpsycholoog,
Amsterdam Maurice Kattemolle, psychiater, Voorschoten Overig: GGZ Delta, Bouman Stichting, POHGGZ
van diverse huisartsenpraktijken
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiŽnt
daarvoor geen toestemming geeft:
Wanneer bij intake of t.t.v. de behandeling blijkt dat - medicatie ter ondersteuning nodig is, -
wanneer beschikbare behandelvormen niet de meest passende lijkt, - wanneer neuropsychologisch
onderzoek vereist is of - somatoforme componenten in de gepresenteerde klachten om consultatie
van huisarts of medisch specialist vragen.
5d. PatiŽnten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Via mijn gsm (06-24643731) of vaste nummer (0107371734)kunnen clienten buiten kantooruren
contact opnemen/inspreken, waarna overleg plaatsvindt over de situatie. Bij spoedeisende hulp kan
indien nodig contact worden opgenomen met de eigen huisarts of dokterstelefoon in de eigen regio,
of de ggz-crisisdienst ( 088-2303250)
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: dit zelden voorkomt
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar, zo ja welke?
Ja, ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: - Achmea-Zilveren Kruis en daaronder
vallende labels, - alle labels van Multizorg - De Friesland
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: http://www.psychotherapie-corazon.nl/tarieven
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: http://www.psychotherapie-corazon.nl/tarieven
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: http://www.psychotherapie-corazon.nl/psychotherapeut
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiŽnten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Bij voorkeur verneem ik in eerste instantie of er klachten zijn over mij of de behandeling. Daarnaast
kunnen clienten klachten indienen bij de klachtencommissie van de LVVP.(beroepsvereniging van
vrijgevestigden ggz)
Link naar website: http://www.psychotherapie-corazon.nl/psychotherapeut
9b. Mijn patiŽnten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
LVVP
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-debehandelaar/
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. PatiŽnten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
drs M. van den Ouweland
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiŽnt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
PatiŽnten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.psychotherapiecorazon.
nl/aanmelding
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiŽnt):
Iedereen kan zich aanmelden via telefoon of mail of het contactformulier op de website. Binnen een
week wordt telefonisch contact door mw. Wymenga opgenomen, voor een voorlopige taxatie van de
klachten, plaatsing op de wachtlijst en vermelding van wachttijden. Wanneer clienten op de
wachtlijst zijn geplaatst, zijn zij vrij om de aanmelding te annuleren, wanneer zij eerder elders voor
hulp terecht kunnen. Bij de eerste intake-afspraak brengt de client een verwijsbrief mee van diens
huisarts. In de intake, (een of twee sessies) volgt een klachteninventarisatie en een
indicatiestelling,(keuze van passende behandeling).evenals een uitleg over voorwaarden en
regelingen tav vergoeding, privacy en klachtrecht. Een digitale vragenlijst (zgn Routine Outcome
Monitoring) wordt gemaild naar de client aangaande soort en ernst van de klachten. (Deze
monitoring vindt ook tussentijds en na afloop van de behandeling plaats) Voor de voorgestelde
behandeling wordt een accoordverklaring van de client gevraagd. Tussen intake en behandeling is
GEEN wachttijd.
12b. Ik verwijs de patiŽnt terug naar de verwijzer Ėindien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiŽnt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: A.P.D. Wymenga, regiebehandelaar
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
In principe niet, alleen wanneer een uitvoerig psychologisch onderzoek noodzakelijk is, wordt een
psychologisch onderzoek aangevraagd bij ťťn van de klinisch psychologen, met wie wordt
samengewerkt.
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiŽnt opgesteld door
Naam: A.P.D. Wymenga
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiŽnt tijdens de behandeling is
Naam: A.P.D. Wymenga
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14c. De patiŽnt/cliŽnt is geÔnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiŽnt/cliŽnt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiŽnt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiŽnt en Ėindien van toepassing en met
toestemming van de patiŽnt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Ik motiveer waarom bepaalde stappen of wijzigingen in het behandelplan wenselijk zijn en
vervolgens vraag ik mondeling en schriftelijk toestemming van client over eventuele communicatie
met derden, zoals naasten of collega-professionals. Met enige regelmaat wordt de behandeling
(technieken en resultaten) ge-evalueerd.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Voortgang in de behandeling wordt met client besproken in geregelde evaluaties en gemeten aan de
hand van vragenlijsten, en ROM.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiŽnt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Evalueren van de voortgang en effectiviteit van de behandeling vindt doorgaans per kwartaal plaats.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiŽnten op de volgende manier:
In de evaluerende momenten komt dit ter sprake, maar in elk geval na afsluiting van de behandeling,
via de vragenlijst GGZ-Thermometer via ROM.
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiŽnt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiŽnt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiŽnt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiŽle controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiŽle controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiŽnt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: A.P.D. Wymenga
Plaats: Rotterdam
Datum: 27 november 2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja

Uw privacy in de behandeling

Uw dossier
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelaar een dossier aanleg, op papier, digitaal of een combinatie van beide. Dit betekent dat ik vanaf het moment van uw aanmelding uw gegevens hierin noteer. Het gaat hierbij om gegevens met betrekking tot uw gezondheid, zoals voorgeschiedenis en gespreksverslagen, maar ook om administratieve gegevens, zoals uw
naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Ik ben als zorgverlener verplicht om uw identiteit vast te stellen en uw burgerservicenummer (bsn) te noteren.
Ik bewaar in uw dossier ook de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens die ik -met uw toestemming, via andere zorgverleners heb verkregen, zoals de verwijsbrief van de huisarts of informatie van een andere behandelaar.
Beveiliging van uw dossier
Ik heb alle wettelijk verplichte maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeborgen en dat deze niet verloren raken of in onbevoegde handen vallen. Mochten er desondanks gegevens lekken of zoekraken, dan ben ik verplicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen te nemen.
Toegang tot uw dossier
Alle in de praktijk bij uw behandeling betrokken personen hebben toegang tot uw dossier, ook de collega die mij vervangt bij afwezigheid wegens ziekte, vakantie of om andere redenen, voor zover dit nodig is om u van goede zorg te voorzien. Zij zijn net als ik gehouden aan het beroepsgeheim.
Informatie aan de huisarts/verwijzer
Ik kan alleen met uw toestemming informatie verstrekken aan uw huisarts/verwijzer, bijvoorbeeld voor doorverwijzing of een rapportage. Het gaat dan om relevante gegevens uit uw dossier of
informatie over u die niet in het dossier is opgeslagen. Van uw toestemming of bezwaar maak ik een notitie in het dossier. Als u een toestemmingsverklaring hebt ondertekend, sla ik deze op in uw dossier.
Informatie aan zorgverzekeraars en DIS
Ik ben wettelijk verplicht om een aantal van uw persoons - en behandelgegevens
vast te leggen. Een deel van deze gegevens dient op de rekening voor de zorgverzekeraar te worden vermeld. In de gespecialiseerde ggz is dat ook uw diagnose. Die vermelding mag niet als u hiertegen bezwaar hebt gemaakt middels een privacyverklaring; dat is een formulier waarmee u aangeeft dat de
diagnose niet mag worden doorgegeven aan uw zorgverzekeraar. Op declaraties in de generalistische basis-ggz hoef ik de behandeldiagnose niet te vermelden.
Indien uw zorgverzekeraar van tevoren toestemming moet geven voor de
behandeling (een zogenaamde machtiging), dan krijgt deze via deze zelfde
privacyverklaring geen informatie over de diagnose.
Tevens heb ik de verplichting om gegevens (de Ďminimale datasetí) te verstrekken aan het landelijke dbc-informatiesysteem, het DIS. Dit zijn gegevens over onder andere uw diagnose en behandeling, maar zůnder uw naam en adresgegevens (anoniem). Ik verstrek geen gegevens aan het DIS als u hiertegen bezwaar maakt door de genoemde privacyverklaringte ondertekenen.
Controle door zorgverzekeraars:
Bij een eventuele controle door een zorgverzekeraar moet ik in bepaalde gevallen medewerking verlenen aan een verzoek om informatie of inzage in het dossier. Dit geldt alleen als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan, die wettelijk zijn vastgelegd. In principe is hier uw toestemming niet voor nodig.
Routine Outcome Measurement (ROM):
Om het verloop van de behandeling, wat betreft de mate van afname van klachten te kunnen meten, zijn ggz-aanbieders wettelijk verplicht om hun cliŽnten vragenlijsten in te laten vullen. Ik zal u aan het begin, eventueel tussentijds en aan het eind van de behandeling vragen om digitaal
zoín vragenlijst in te vullen. Deze informatie komt in uw dossier.
Er is een landelijke organisatie die de resultaten van alle ggz-aanbieders in Nederland met elkaar vergelijkt. Ik lever daar voorlopig geen informatie aan, totdat ik zeker weet dat de gegevens niet tot u kunnen worden herleid.
Bewaartermijn van uw dossier
Als uw behandeling is afgerond, wordt uw dossier maximaal 15 jaar bewaard. Als u uw dossier wilt laten vernietigen (zie hieronder) dan kan de bewaartermijn korter zijn. Indien ik dat nodig vind, kan ik met u afspreken dat uw gegevens langer dan 15 jaar worden bewaard.
Uw rechten
Als cliŽnt hebt u een aantal wettelijk vastgelegde rechten ten aanzien van de gegevens die over u worden vastgelegd in uw dossier. Namens u kan ook uw wettelijke vertegenwoordiger zoals een ouder, voogd of mentor of een door u schriftelijk gemachtigde hierop een beroep doen. Het gaat om -de volgende rechten:
- Recht op inzage en afschrift
U hebt recht om uw dossier in te zien en u kunt om een kopie vragen; ik reageer binnen vier weken op uw verzoek. Voor het verstrekken van kopieŽn kan ik een vergoeding vragen. Als gegevens van
anderen, zoals uw partner of kind, in hetzelfde dossier zijn genoteerd, dan heeft dit gevolgen voor uw inzagerecht. Ik kan u daar nader over informeren.
- Recht op correctie of aanvulling
Als u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier niet kloppen, dan kunt u mij vragen deze te wijzigen, corrigeren of aan te vullen. Waren de genoteerde gegevens volgens u op dat moment niet relevant, maar wilt u ze toch bewaren, dan kunt u verzoeken deze af te schermen voor medewerkers. Ik reageer binnen vier weken op uw verzoek.
- Recht op vernietiging
U kunt schriftelijk verzoeken (een deel van) uw gegevens te laten vernietigen. Ik reageer dan uiterlijk binnen drie maanden op uw verzoek. In een aantal gevallen kan ik op grond van de wet weigeren aan uw verzoek te voldoen; ik zal u dan uitleggen waarom. De gegevens die ik wettelijk verplicht moet vastleggen voor uw rekening of DIS moet ik bewaren. De zorgverzekeraar kan namelijk na afsluiting van uw behandeling nog controle uitvoeren.

Gegevens voor visitatie, intervisie, supervisie, consultatie en Ďaan derdení
a. Visitatie
Eens in de vijf jaar vindt er in mijn praktijk een interne kwaliteitscontrole plaats, visitatie genoemd. Dit gebeurt door collegaís die net als ik een beroepsgeheim hebben. Ik geef deze collegaís uitsluitend inzage in uw dossier als u daar toestemming voor hebt gegeven. Zonder uw toestemming mogen de visiteurs het dossier alleen inzien nadat ik alle gegevens heb verwijderd die tot u herleidbaar zijn.
b. Intervisie, supervisie of consultatie
In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maak ik alleen gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet te herleiden is.
c. Gegevens aan derden
Mochten andere personen of instanties informatie vragen over uw behandeling, dan ben ik niet verplicht die te geven. Ik heb er in ieder geval altijd uw schriftelijke toestemming voor nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om een verzoek
van een bedrijfsarts, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of een
letselschadeverzekeraar. Als u mij toestemming hebt gegeven, mag ik alleen feitelijke behandelinformatie geven, zoals de diagnose en de duur van de behandeling. Ik mag geen verwachtingen of vermoedens uitspreken. Ook als u toestemming hebt gegeven, moet ik een eigen afweging maken over het verstrekken van informatie. Zo kan ik besluiten geen informatie te verstrekken als dit naar mijn oordeel de behandeling kan tegenwerken of schadelijk voor u kan zijn.
Gegevensverstrekking voor digitale opslag gegevens en facturatie
De gegevens in het electronisch patientendossier worden veilig bewerkt en bewaard door Medicore bv te Utrecht. Met deze organisatie heb ik een bewerkers-overeenkomst ondertekend. Daarin staan heldere afspraken over de
bewaking van uw privacy, zoals de wet het voorschrijft.
De behandelfacturen worden in geval van gecontracteerde zorg, via VECOZO digitaal verzonden naar de betreffende zorgverzekeraar. De tarieven worden vastgesteld door de zorgverzekeraar. Facturen voor niet-gecontracteerde zorg worden door mijzelf opgemaakt en per post verzonden naar u als cliŽnt.

Veilige communicatie
Om buiten de afgesproken behandelsessies om, veilig met elkaar te communiceren, raad ik u aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, sms-sen, whatsappen of face-timen.
Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd.

Privacy-statementAlbertha P.D. Wymenga, praktijkhouder van psychotherapiepraktijk Corazon,gevestigd te Rotterdam (Kamer van Koophandel nummer 1756745), hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy-statement legt uit hoe ik met informatie over een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omga, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
1.Toepassing
Dit privacy-statement is van toepassing op de volgende categorieŽn natuurlijke personen van wie A. Wymenga persoonsgegevens verwerkt: a. (potentiŽle) patiŽnten; b. alle overige personen die met haar contact opnemen of van wie zij persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
2.Verwerking van persoonsgegevens
A. Wymenga verwerkt persoonsgegevens die: a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
3. Doeleinden van verwerking
A.Wymenga verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
4. Rechtsgrond
A.Wymenga verwerkt persoonsgegevens op basis van ťťn van de volgende rechtsgronden: a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vůůr de intrekking; b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.; c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
5. Verwerkers
A.Wymenga kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens haar instructies persoonsgegevens verwerken. Zij heeft met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten, die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
6. Persoonsgegevens delen met derden
A.Wymenga deelt persoonsgegevens met derden, uitsluitend wanneer dit in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of wanneer dit voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Zij deelt geen persoonsgegevens met derden, ook niet voor commerciŽle doeleinden.
7. Doorgifte buiten de EER
A.Wymenga geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, zorgt zij dat de doorgifte uitsluitend plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
8. Bewaren van gegevens
A.Wymenga bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Zij hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
9. Wijzigingen privacy-statement
A.Wymenga kan dit privacy-statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy-statement wordt op de website van Corazon Psychotherapie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy-statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht A. Wymenga te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te laten verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u met haar contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapie-corazon.nl.
Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop A. Wymenga persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact met haar opnemen door een bericht te sturen naar voornoemd e-mailadres. Getracht zal worden klachten naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).